Wettelijke vermeldingen

Eigenaar

CKS
34 rue de Cléry
F-75002 PARIJS

RCS PARIJS 452 056 906
Identificatie BTW : FR 53452056906
Tel: +33 (0)1 70 61 80 80
Fax: +33 (0)1 45 23 21 98

Editor van de site

CKS and Edikka - Agence Web

Privacybeleid

De vereiste informatie is noodzakelijk voor uw registratie. In overeenstemming met de Wet "Informatique et Liberté" n°78-17 uit 6 Januari 1978, hebt u het recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Deze site is door CKS alleen voor informatiedoeleinden geopend. Er mag geen commercieel gebruik worden gemaakt van gegevens of delen van gegevens die op deze site worden weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CKS.

Deze onderwerpen kunnen worden gekopieerd voor privégebruik. Reproductie van deze onderwerpen, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CKS, is ten strengste verboden, met uitzondering van die welke wordt uitgevoerd in overeenstemming met de behoeften van de pers.

Intellectuele eigendom

De presentatie en inhoud van deze site vormen samen een werk van intellectuele eigendom dat toebehoort aan CKS en, volgens het artikel L. 713-2 van de Franse «Code de la propriété intellectuelle»: geen reproductie en / of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze site kan worden gemaakt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van CKS.

De CKS-merknaam, het CKS-logo en de gebruikte slogans zijn, tenzij anders vermeld, geregistreerde handelsmerken. Elke reproductie, gebruik en / of wijziging die is aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CKS, kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, videosequenties, met of zonder geluid, en andere documenten die op de huidige internetsite zijn geplaatst, zijn onderworpen aan industriële en / of intellectuele eigendomsrechten en zijn dus eigendom van CKS of van een derde partij die CKS beperkte toestemming heeft gegeven om ze te gebruiken.

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en / of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden zonder de toestemming van CKS.

Neem voor elk verzoek contact op met : webmaster@cks-learning.com

Beperkingen van aansprakelijkheid

CKS
34 rue de Cléry - 75002 PARIJS - FRANKRIJK
RCS PARIS 452 056 906

WIJ EN ONZE PARTNERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE (INCLUSIEF SCHADEVERGOEDING, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS), ZELFS ALS EEN PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOORTS, NOCH WIJ NOCH ENIG VAN ONZE PARTNERS OF LICENTIEGEVERS ZULLEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE ALS GEVOLG VAN: UW ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ENIGE BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SERVICEAANBIEDINGEN, ONZE STOPZETTING VAN ENIGE VAN DE SERVICEAANBIEDINGEN, OF, ZONDER BEPERKING VAN ENIGE VERPLICHTINGEN ONDER DE SLAS, ELK ONOVERTREKKEND OF NIET-GESCHREVEN DOWNTIME VAN ALLE OF EEN GEDEELTE VAN DE SERVICES OM ENIGE REDEN, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN STROOMUITGANGEN, SYSTEEMSTORINGEN OF ANDERE ONDERBREKINGEN; DE KOSTEN VOOR DE VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; ENIGE INVESTERINGEN, UITGAVEN OF VERPLICHTINGEN VAN U IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK OF TOEGANG TOT DE DIENSTVERLENING; OF ENIGE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT, WIJZIGING OF VERWIJDERING, VERNIETIGING, SCHADE, VERLIES OF NIET-BEWARING VAN UW INHOUD OF ANDERE GEGEVENS. IN ELK GEVAL ZULLEN DE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE PARTNERS EN DE LICENTIEHOUDERS ONDER DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U IN DEZE OVEREENKOMST WERKELIJK AAN DEZE OVEREENKOMST BETAALT VOOR DE SERVICE DIE AAN DE CLAIM GEDURENDE DE 12 MAANDEN DIE AAN DE CLAIM VOORAFGAAN, AANLEGDE.
9